Bardzo wiele osób żyjących w naszym kraju zmaga się z trudnościami w spłacie rat kredytów frankowych. Wynikają one przede wszystkim z nagłego wzrostu kursu szwajcarskiej waluty wskutek jego uwolnienia w 2015 roku. Znaczenie ma również szalejąca inflacja, choć to raczej czynnik drugorzędny. Na szczęście obecnie możliwe jest unieważnienie kredytu we frankach — wystarczy nawiązać współpracę z kancelarią prawną, która skieruje odpowiedni wniosek do sądu.

Bez pomocy fachowców ani rusz

Banki w większości nie respektują dobrowolnie roszczeń w kwestii niedozwolonych klauzul indeksacyjnych. Z tego powodu jedynym sensowym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług kancelarii specjalizującej się w unieważnianiu kredytów na podstawie postanowień bezpośrednio naruszających interesy konsumenta (według art. 385 i kolejnych Kodeksu cywilnego). Zachodzi tutaj oczywiście obowiązek złożenia pozwu do sądu z żądaniem stwierdzenia nieważności umowy od momentu jej zawarcia. Jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 150 000 zł, to dokumenty należy dostarczyć do sądu okręgowego. Poniżej tej kwoty właściwą instytucją jest sąd rejonowy. Pozytywny wyrok oznacza automatyczne zaprzestanie obowiązywania świadczenia, tak jakby nigdy nie funkcjonowało w oficjalnym obrocie prawnym. Klient odzyskuje zatem koszty poniesione na rzecz banku w wyniku niekorzystnych zmian kursowych.

Kluczowe konsekwencje orzeczenia

Unieważnienie kredytu we frankach pociąga za sobą konieczność rozliczenia pomiędzy poszczególnymi stronami sporu. Bank jest zobowiązany do zwrotu wszelkich pobranych dotychczas opłat — zwłaszcza prowizji, odsetek, rat kapitałowych oraz kosztów klienta wynikających z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Z kolei konsument musi zwrócić całą kwotę otrzymaną w ramach umowy. Zazwyczaj ze względu na brak wystarczających środków finansowych nie jest w stanie zrobić tego od razu, ale może wówczas złożyć do sądu wniosek o rozłożenie płatności na raty. Standardowa sprawa o unieważnienie omawianego kredytu trwa około 2-3 lata. Szybszą alternatywę stanowi tzw. odfrankowienie świadczenia, polegające na usunięciu klauzuli indeksacyjnej i uzyskaniu w ten sposób zwrotu nadpłaconych rat. Efektem jest wyraźne zniwelowanie salda zadłużenia (wybawienie dla wielu gospodarstw domowych).

Główne przesłanki decydujące o zwycięstwie

Pozytywne rozpatrzenie wniosku zależy od wielu czynników, ale na pierwszym miejscu jest, oczywiście sprzeczność treści umowy kredytowej ze wzorcem. Ten drugi dokument powinien być sformułowany jednoznacznie, tak aby klient bez problemu rozumiał zawarte w nim zapisy. Postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadniczo naruszające zasady współżycia społecznego (w zakresie uczciwego obrotu, lojalności itp.) tracą charakter wiążący. Sądy przychylnie patrzą zwłaszcza na sytuację, gdy kredytobiorca z powodu niedostatecznych informacji nie był w stanie ustalić metody określania kursów franka, a co za tym idzie, nie potrafił prawidłowo przewidzieć wysokości rat kapitałowo-odsetkowych. Wynikało to nierzadko z niesłusznego zasłaniania się przez instytucję bankową polityką prywatności.

Po więcej informacji zajrzyj na stronę kancelarii frankowicza https://kancelariafrankowicza.pl/sprawdz-swoja-umowe/

You may also like